Statut

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUDRACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Budrach zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

4. Niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Budry zwana dalej Organizatorem.

2. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1 i posiada osobowość prawną.

3. W ramach Ośrodka funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach zwana dalej Biblioteką, która korzysta z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

4. Ośrodek nie jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

5. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się Budrach przy ul. Al. Wojska Polskiego 18.

6. Ośrodek obejmuje swoją działalnością obszar gminy Budry.

7. Ośrodek może tworzyć i prowadzić na terenie gminy świetlice wiejskie.

8. Ośrodek może używać nazwy skróconej w brzmieniu GOK w Budrach.

9. Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną o treści zawierającą nazwę instytucji w pełnym brzmieniu oraz dokładny adres jej siedziby.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 3. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców Gminy Budry oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

§ 4. Do zakresu działania Ośrodka w szczególności należy:

1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Budry w zakresie uczestnictwa w kulturze.

2. Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów i innych.

3. Wspieranie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę.

4. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych promujących Gminę Budry.

5. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych

6. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

7. Koordynację działalności kulturalnej na terenie Gminy Budry.

8. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego

9. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych

10. Promocja walorów kulturowych i turystycznych gminy.

11. Integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej.

12. Prowadzenie działalności instruktażowo -metodycznej

13. Inne działania na rzecz rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

§ 5. Do zakresu działania Ośrodka obejmującego działania Biblioteki w szczególności należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

3. Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej.

4. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

5. Doskonalenie form metod pracy bibliotecznej.

6. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo- badawczej, wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej.

7. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 6. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.

2. Dyrektora, powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Wójt dokonuje wobec Dyrektora wszelkich czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym.

4. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za prowadzenie prawidłowej działalności merytorycznej i gospodarki finansowej instytucji.

5. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Wójt Gminy Budry.

6. Wynagrodzenie pracowników określa Regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

7. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka i świetlic wiejskich oraz dokonuje wobec nich wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy, oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 7. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:

1. Zarządzanie Ośrodkiem.

2. Dokonywanie w imieniu Ośrodka czynności prawnych, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.

3. Wydawanie zarządzeń i instrukcji w sprawach pracowniczych i wewnątrz organizacyjnych Ośrodka.

4. Opracowywanie i realizacja rocznych planów działalności oraz sporządzanie informacji z ich wykonania.

5. Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki, w tym funkcjonowania kontroli zarządczej.

6. Racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz mieniem Ośrodka.

§ 8. 1. W Ośrodku mogą działać rady, komisje i zespoły jako organy pomocnicze, opiniodawcze i doradcze Dyrektora.

2. Rady, komisje i zespoły powołuje w drodze zarządzenia wewnętrznego Dyrektor Ośrodka.

3. Nazwy i zakres przedmiotowy organów pomocniczych, opiniodawczych i doradczych dyrektora określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 9. 1. Ośrodek samodzielnie gospodaruje mieniem i środkami finansowymi, z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3. Ośrodek może prowadzić inną działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

4. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

5. Decyzja o podjęciu przez Ośrodek określonego rodzaju działalności dodatkowej należy do Dyrektora.

6. Ośrodek korzysta z mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Budry.

§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Budry, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych.

2. Dyrektor przedstawia Wójtowi roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka za poprzedni rok budżetowy.

3. Organem zatwierdzającym sprawozdania finansowe jest Wójt Gminy.

§ 11. Działalność Ośrodka jest finansowana z:

a) rocznej dotacji przyznanej przez Radę Gminy składającej się z :

– podmiotowej, służącej dofinansowaniu działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymaniu i remontowaniu obiektów;

– celowej, służącej finansowaniu lub dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji;

– celowej na realizację określonych zadań i programów.

b) przychodów własnych z prowadzonej działalności;

c) ze środków uzyskanych od osób prawnych i fizycznych ;

d) innych źródeł, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

e) dotacji celowych z budżetu państwa.

§ 12. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

1. Organizacji zleconych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i innych.

2. Organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, i koncertów.

3. Wypożyczania sprzętu, naczyń, rekwizytów, strojów itp.

4. Wynajmu pomieszczeń Ośrodka i świetlic.

5. Prowadzenia działalności wydawniczej i promocyjnej.

6. Sprzedaży pamiątek, biletów, wydawnictw, albumów, folderów oraz innych związanych z promocją regionu.

7. Promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek.

8. Koncertów własnych zespołów.

9. Świadczenia usług reklamowych, poligraficznych, fotograficznych, filmowych, nagłośnieniowych i innych usług związanych z działalnością statutową.

10. Prowadzenia innej działalności gospodarczej, pozwalającej na wspomaganie działalności statutowej.

§ 13. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 14. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania Ośrodka ustalony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 15. Statut nadaje Rada Gminy.

§ 16. Zmiany statutu mogą być dokonywane przez Radę Gminy w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 17. Przekształcenie, połączenie, podział lub likwidacja Ośrodka może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy Budry.

Facebook YouTube
%d