OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Budrach ,
   Al. Wojska Polskiego 26, 11-606 Budry,
   gokbudry@wp.pl reprezentowany
   przez Dyrektor Anetę Stankiewicz.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
   z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy
   z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493).

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
   w tym przepisów archiwalnych.

  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

  2. Państwa dane nie będą przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa –


ZARZĄDZENIE Nr 1/2018

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach

Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach nadanego Uchwałą
Nr VII/101/2016 Rady Gminy Budry z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach, art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024),
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w życie Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach, stanowiące Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wszystkich pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania postanowień wynikających z załączników określonych w § 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2018 roku.


ZARZĄDZENIE NR 3/2018

z dnia 5.10.2018r

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach.

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest prowadzony w formie pisemnej,
w tym również w formie elektronicznej.

§ 3

Wprowadzanie zmian w treści rejestru czynności przetwarzania nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia.


ZARZĄDZENIE NR 4/2018

z dnia 10.10.2018

Dyrektora/Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

W Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Maciej Żołnowski.


ZARZĄDZENIE NR 1/2020

z dnia 18.02.2020r

w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach

(zwane dalej „Zarządzeniem”)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchyla się Zarządzenie z dnia 17.07.2019 nr 5/2019 r. wprowadzające Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

§ 2

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się zaktualizowany Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, który jest prowadzony w formie pisemnej – stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia – w tym również w formie elektronicznej.

§ 3

Przyszłe zmiany w treści Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nie wymagają zmiany niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wykorzystywanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisu WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

 

 

Facebook YouTube
%d