ZARZĄDZENIE nr 3/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach

z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie organizacji pracy Gminnego Ośrodka Kultury
w Budrach w warunkach zagrożenia epidemicznego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

oraz
w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433), dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach  zarządza, co następuje:

§ 1.

 W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 zamykam na okres od 16 marca 2020 r. do 26 marca 2020 r. lub daty innej zarządzonej przez organy nadrzędne, następujące placówki kultury:
1) Gminny Ośrodek Kultury w Budrach,
2) świetlica w Ołowniku,

§ 2

Jednostki wymienione w § 1 nieczynne będą dla mieszkańców gminy jednak pracownicy etatowi będą wykonywali swoje prace związane z działalnością statutową placówek.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE nr 4/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach

z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania i szczegółowych zasad pracy Gminnego Ośrodka Kultury
w Budrach w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
( Dz. U. z 2020, poz. 964)
zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin funkcjonowania i szczegółowych zasad pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVI19 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BUDRACH

 

W REŻIMIE SANITARNYM WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NR 04/2020 Z DNIA 10.06.2020

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. Z 2020 r. poz 491)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożenia COVID-19 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury podczas pobytu uczestników zajęć w instytucji.
2. Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Wytyczne Epidemiologiczne Głównego Inspektor Sanitarnego z dnia 4.05.2020r. oraz rekomendacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020r.
3. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników zajęć oraz rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez GOK w okresie epidemii.
4. Zajęcia realizowane są na zasadzie dobrowolności, w małych grupach, co pozwala na zachowanie niezbędnych zasad ostrożności.
5. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz zwierzchnich.

§ 2 ORGANIZACJA PRACY INSTYTUCJI W OKRESIE PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO

1. Zajęcia stacjonarne i plenerowe w GOK w czasie epidemii realizowane są w ograniczonym zakresie, wg nowych harmonogramów ustalonych przez instruktorów z zachowaniem reżimu sanitarnego.
2. Przy wejściu do budynku GOK znajduje się informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w tym samym czasie na terenie budynku. Kontrolę nad liczbą odbiorców korzystających w danym momencie z zajęć i imprez sprawują pracownicy GOK.
3. W budynku GOK mogą przebywać jedynie osoby uczestniczące w zajęciach (hol i korytarz nie mogą w tym czasie pełnić funkcji poczekalni).
4. Osoby wchodzące do budynku GOK zobowiązane są do dokładnej dezynfekcji rąk dostępnymi środkami umieszczonymi tuż przy wejściu.
5. Zajęcia ruchowe dla dzieci młodzieży i dorosłych ,w tym także artystyczne, odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych, realizowane będą z zastosowaniem ograniczeń liczby uczestników w zależności od powierzchni pomieszczeń.
6. Instruktorzy/ pracownicy GOK/ mają prawo dokonywać podziału uczestników zajęć na grupy tak, aby zapewnić wszystkim bezpieczny udział w zajęciach, przy zachowaniu jednakowego dla wszystkich czasu i warunków zajęć.
7. Zasady korzystania z poszczególnych pomieszczeń GOK są ujęte w formie informacji uwzględniających specyfikację tychże pomieszczeń, umieszczonych przy wejściach do pracowni i sal zajęciowych.
8. Pomieszczenia GOK będą utrzymywane w czystości przy użyciu certyfikowanych detergentów. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
9. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez uczestników zajęć własnych przedmiotów oraz jedzenia. Dopuszczalne są jedynie płyny w plastikowych lub szklanych opakowaniach.
10. Imprezy plenerowe w ogrodzie GOK ( koncerty, konkursy, zabawy dla dzieci itp.) realizowane będą dla maksymalnie 150 uczestników, z zachowaniem zasad dystansu oraz stosowaniem preparatów odkażających.
11. GOK do odwołania nie organizuje imprez plenerowych , a także imprez przeznaczonych dla dużych grup odbiorców tj. dla publiczności liczącej powyżej 150 osób (zarówno w pomieszczeniach, jak i w plenerze).

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I IMPREZACH ORGANIZOWANYCH w GOK

1. GOK organizuje imprezy i zajęcia z zastrzeżeniem, że osoby nieletnie uczestniczą w nich za zgodą rodziców lub opiekunów, zgłaszając wcześniej instruktorowi/pracownikowi GOK/ chęć uczestnictwa w zajęciach lub imprezach. Osoby pełnoletnie zgłaszają chęć korzystania z oferty kulturalnej instruktorowi/pracownikowi GOK.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach od 8.06.2020 jest złożenie przez rodzica pisemnej zgody oraz oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika zajęć i braku kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonymi COVID-19, podanie aktualnego numeru telefonu, pod którym instruktor ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicem lub opiekunem.
3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
4. Pracownicy GOK zastrzegają sobie prawo wykonywania pomiarów temperatury ciała osobom wchodzącym do budynku, a także osobom już przebywającym na terenie budynku. Dotyczy to zwłaszcza osób, u których występują niepokojące objawy wskazujące na chorobę zakaźną.
5. Prowadzący zajęcia oraz uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zalecanego dystansu, tj. co najmniej 2-metrowej odległości między osobami znajdującymi się w pomieszczeniu.
6. Prowadzący oraz uczestnicy zajęć mają obowiązek mycia rąk zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w łazienkach, unikania dotykania oczu, nosa i ust i zachowania podstawowych zasad higieny.
7. Bezwzględnie zakazuje się niekontrolowanego przemieszczania uczestników po terenie instytucji. 8. Uczestnicy zajęć nie mają możliwości korzystania z szatni.
9. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci może odbywać się wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko oraz ze wskazanych miejsc. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku GOK. Dzieci odbierane i odprowadzane będą przez instruktora przy wejściu do budynku. Rodzice w oczekiwaniu na instruktora zobowiązani są do zachowania bezpiecznej 2-metrowej odległości. Konieczna jest punktualność.
10. Pracownicy GOK mają prawo zażądać podania podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, tel. kontaktowy) od osób wchodzących do budynku na wypadek zaistnienia konieczności poinformowania ich o kontakcie z osobą zakażoną oraz podjęcia stosownych czynności w porozumieniu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

§ 4 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW GOK

1. Każdy pracownik GOK zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej i zachowania reżimu sanitarnego.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik winien pozostać w domu i zawiadomić o tym fakcie dyrektora Instytucji lub bezpośredniego przełożonego.
3. Pracownicy korzystają z zapewnionych im środków ochrony osobistej- przyłbic, maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji.
4. Wszyscy pracownicy muszą zachowywać dystans społeczny minimum 2 m i nie przemieszczać się po obiekcie bez potrzeby.

§ 5 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA ZAJĘĆ

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (kaszel, gorączka, duszności) jest on niezwłocznie izolowany od grupy i proszony o opuszczenie zajęć.
2. Instruktor, który zauważył objawy chorobowe uczestnika zajęć, informuje o tym dyrektora lub osobę ją zastępującą. Jeśli sprawa dotyczy dziecka, należy skontaktować się telefonicznie z rodzicem lub opiekunem i wezwać do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
3. Osoba wskazana przez dyrektora/ instruktor, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub opiekunami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. Jeśli sytuacja dotyczy grup z udziałem osób dorosłych należy poinformować wszystkich uczestników zajęć.
4. Opiekun grupy jeśli to możliwe przeprowadza uczestników zajęć do innej, pustej sali, a sala, w której przebywała osoba z objawami poddawana jest dezynfekcji.
5. Osoba chora powinna opuścić budynek specjalnie wyznaczonym do tego wyjściem, lub jeśli jest to niemożliwe ze względów technicznych, należy w sposób maksymalny ograniczyć jej kontakt z osobami postronnymi.
6. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u kogokolwiek przebywającego w budynku GOK należy niezwłocznie wstrzymać wpuszczanie kolejnych osób na zajęcia.
7. Dyrektor lub osoba do tego uprawniona sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku oraz powiadamia Powiatową Inspekcję Sanitarną.

§ 6 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM U PRACOWNIKA

1. Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować w specjalnym pomieszczeniu.
3. Należy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać dokładnej dezynfekcji.
5. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia COVID-19 pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie sytuacje sporne, wynikające z interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Dyrektor.
2. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu może skutkować usunięciem uczestnika zajęć lub imprez z terenu GOK.
3. Powyższy Regulamin wchodzi w życie od dnia 08.06.2020 na czas nieokreślony.


ZARZĄDZENIE nr 5/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach

z dnia 3 września 2020 roku

w sprawie aktualizacji Regulaminu funkcjonowania i szczegółowych zasad pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach w związku z rozprzestrzenianiem się COVID19

zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z rozpoczęciem nowego sezonu kulturalnego 2020/2021 mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID19 odbiorców i pracowników GOK w Budrach wprowadzam aktualizację Regulaminu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach określający zasady i procedury działalności instytucji w reżimie sanitarnym.

§ 2

Wprowadzony Regulamin do czasu odwołania stanu epidemicznego stanowi integralną część Regulaminu Organizacyjnego GOK.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUDRACH
W REŻIMIE SANITARNYM WPROWADZONYM ZARZĄDZENIEM DYREKTORA

NR 5 Z DNIA 03.09.2020R.

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. Z 2020 r. poz 491 z późniejszymi zmianami)
oraz wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących działalności Domów i Ośrodków Kultury w czasie epidemii.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożenia COVID-19 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach podczas pobytu uczestników zajęć.
2. Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Wytyczne Epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020r.
3. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników zajęć oraz rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez GOK w okresie epidemii.
4. Zajęcia realizowane są na zasadzie dobrowolności, w małych grupach, co pozwala na   zachowanie niezbędnych zasad ostrożności.
5. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz zwierzchnich.

§ 2
ORGANIZACJA PRACY INSTYTUCJI
W OKRESIE PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO

 
1. Zajęcia stacjonarne i plenerowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach  w czasie epidemii realizowane są w ograniczonym zakresie, wg nowych harmonogramów ustalonych przez instruktorów z zachowaniem reżimu sanitarnego.
2. Przy wejściu do budynku GOK znajduje się informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w tym samym czasie na terenie budynku. Kontrolę nad liczbą odbiorców korzystających w danym momencie z zajęć i imprez sprawują pracownicy GOK.
3. W budynku GOK mogą przebywać jedynie osoby uczestniczące w zajęciach.
4. Osoby wchodzące do budynku GOK zobowiązane są do dokładnej dezynfekcji rąk dostępnymi środkami umieszczonymi tuż przy wejściu.
5. Zajęcia ruchowe dla dzieci młodzieży i dorosłych ,w tym także artystyczne, odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych, realizowane będą z zastosowaniem ograniczeń liczby uczestników w zależności od powierzchni pomieszczeń.
7. Instruktorzy/ pracownicy GOK/ mają prawo dokonywać podziału uczestników zajęć na grupy tak, aby zapewnić wszystkim bezpieczny udział w zajęciach, przy zachowaniu jednakowego dla wszystkich czasu i warunków zajęć.
9. Zasady korzystania z poszczególnych pomieszczeń GOK są ujęte w formie informacji uwzględniających specyfikację tychże pomieszczeń, umieszczonych przy wejściach do pracowni i sal zajęciowych.
10. Pomieszczenia GOK będą utrzymywane w czystości przy użyciu certyfikowanych detergentów. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
11. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez uczestników zajęć własnych przedmiotów i jedzenia. Dopuszczalne są jedynie płyny w plastikowych lub szklanych opakowaniach oraz przedmioty niezbędne do przeprowadzenia zajęć (np. stroje gimnastyczne).
12. Imprezy plenerowe ( koncerty, konkursy, zabawy dla dzieci itp.) realizowane będą  dla maksymalnie 150 uczestników, z zachowaniem zasad dystansu oraz  stosowaniem  preparatów odkażających.
13. GOK do odwołania nie organizuje imprez plenerowych , a także imprez przeznaczonych dla dużych grup  odbiorców tj. dla publiczności liczącej powyżej 150 osób (zarówno w pomieszczeniach, jak i w plenerze).

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 
1.  GOK  organizuje imprezy i zajęcia z zastrzeżeniem, że osoby nieletnie uczestniczą w nich za zgodą rodziców lub opiekunów, zgłaszając chęć udziału zgodnie z zasadami rekrutacji prowadzonej przez GOK
2.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach od 01.10.2020 jest złożenie przez rodzica oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem o stanie zdrowia uczestnika zajęć i braku kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonymi COVID-19, podanie aktualnego numeru telefonu, pod którym instruktor ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicem lub opiekunem.
3.  W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
4.  Pracownicy GOK zastrzegają sobie prawo wykonywania pomiarów temperatury ciała osobom wchodzącym do budynku, a także osobom już przebywającym na terenie budynku. Dotyczy to zwłaszcza osób, u których występują niepokojące objawy wskazujące na chorobę zakaźną.
5. Prowadzący zajęcia oraz uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zalecanego dystansu, tj. co najmniej półtorametrowej odległości między osobami znajdującymi się w pomieszczeniu.
6. Prowadzący oraz uczestnicy zajęć mają obowiązek mycia rąk zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w łazienkach, unikania dotykania oczu, nosa i ust i zachowania podstawowych zasad higieny.
7. Bezwzględnie zakazuje się niekontrolowanego przemieszczania uczestników po terenie instytucji.
8. Uczestnicy zajęć nie mają możliwości korzystania z szatni.
9.  Przyprowadzanie i odbieranie dzieci może odbywać się wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko oraz ze wskazanych miejsc.. Rodzice oczekujący na odbiór dzieci zobowiązani są do zachowania bezpiecznej półtorametrowej odległości. Konieczna jest  punktualność.
10. Pracownicy GOK mają prawo zażądać podania podstawowych danych osobowych (imię,  nazwisko, tel. kontaktowy) od osób wchodzących do budynku na wypadek zaistnienia konieczności poinformowania ich o kontakcie z osobą zakażoną oraz podjęcia stosownych czynności w porozumieniu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  


zał do zarządz. 5 reg oświadczenie dla rodziców- covid

Facebook YouTube
%d