REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BUDRACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Budrach, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług bibliotecznych

§2

 1. Udostępnianie zbiorów i usług bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Budrach jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty (art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. nr 85, poz.539 ze zm.) za:
  • niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • upomnienie wysłane pocztą,
  • uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
  • koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • wydruki z komputera.
 1. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3

 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport/kartę stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców) w celu dokonania zapisu w  bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.
 2. Warunkiem korzystania z usług Biblioteki jest wypełnienie zobowiązania i potwierdzenie własnoręcznym podpisem przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje zobowiązanie  rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dowód osobisty i numer PESEL dziecka.
 4. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub/i tymczasowego zameldowania/ zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS), opcjonalnie  –adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu .

§4

 1. Dane osobowe czytelnika są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 1983 r. nr 38 poz. 173 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO. Wykorzystywane są do:
  • rejestracji wypożyczeń,
  • prowadzenia statystyki bibliotecznej,
  • egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 2. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach.

§5

 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w wypożyczalniach – na zewnątrz i na miejscu.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do zbiorów.

§6

 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu.
 2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz brak przestrzegania zasad higieny osobistej nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki.
 3. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych.
 4. Bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika nie przestrzegającego zasad współżycia społecznego.

§7

Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i wypełnienia zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

 

Rozdział II

Zasady i warunki wypożyczania zbiorów bibliotecznych

§8

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo łącznie do 10 egz. zbiorów (książki, audiobooki, ) przy czym:
  • książki i audiobooki na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu
 1. Termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna. O zmianie terminu zwrotu informuje czytelnika bibliotekarz.
 2. Termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot przedłuża się o kolejne 30 dni dla książek i audiobooków.
 3. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, jego konto zostaje zablokowane do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Konto czytelnika pozostaje zablokowane do momentu uregulowania należności za przetrzymywanie książek poza regulaminowym terminem, przy czym pierwsza kara zostaje darowana po ustnym upomnieniu od bibliotekarza.
 4. Wypożyczający może zarezerwować do 5 materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 10 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 5. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, Biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki, których nie posiada we własnym księgozbiorze /wypożyczenia międzybiblioteczne/.
 6. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na okres 14 dni.
 7. Materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek  pozostają w Bibliotece przez okres 2 tygodni, licząc od dnia wypożyczenia  książki przez Bibliotekę.
 8. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 9. Obowiązki czytelnika w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki reguluje załącznik nr 1.
 10. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział III

Warunki korzystania z księgozbioru podręcznego

§9

 1. Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Zbiory regionalne , słowniki i encyklopedie są wypożyczane czytelnikom na miejscu.
 3. Zbiory zgromadzone w czytelni podlegają wypożyczeniom krótkoterminowym.
 4. W ramach wypożyczeń krótkoterminowych czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 2 woluminy na okres 7 dni.
 5. Wypożyczenia krótkoterminowe wchodzą w ogólny limit wypożyczeń czytelnika.
 6. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych krótkoterminowo zbiorów powoduje:
  • blokadę konta czytelnika
  • naliczanie opłaty za każdy dzień przetrzymanej książki
 1. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny.
 2. Czytelnik może wypożyczyć do domu  czasopisma na okres 7 dni

Rozdział IV

Usługi

§10

 1. Biblioteka świadczy odpłatnie usługi ksero dokumentów.
 2. Z dostępu do komputerów i Internetu mogą korzystać wszyscy użytkownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Budrach.
 3. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z Internetu służy do celów edukacyjnych, jest pomocą w nauce oraz zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 5. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do wpisu ewidencyjnego Biblioteki.
 6. Użytkownik może korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyski, CD, DVD),
 7. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych.
 8. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez słuchawki.

 

 

 

§11

 1. Użytkownik chcący samodzielnie korzystać z komputera lub tabletu musi posiadać elementarną wiedzę z ich obsługi.
 2. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien:
  • zapoznać się z regulaminem,
  • korzystać z zainstalowanego oprogramowania,
  • zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 1. Użytkownikowi nie wolno:
  • zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie,
  • korzystać z komputera do działalności komercyjnej, masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  • zapisywać danych w pamięci komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usunięcie lub modyfikację danych przez innych użytkowników,
  • prowadzić działań powodujących dewastację lub uszkodzenia sprzętu,
  • łamać zabezpieczenia systemu,
  • samodzielne usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
  • otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,
  • użytkownikowi nie wolno bez wiedzy bibliotekarza zmieniać przydzielonego stanowiska komputerowego,
 1. Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

 

§12

 1. Pracownik Biblioteki ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług oraz monitorowania poczynań osób korzystających z komputerów.
 2. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji.
 3. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy.
 4. Za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

§13

 1. Użytkownik może odpłatnie dokonać wydruku – załącznik nr 1.
 2. Użytkownik może kopiować informacje o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§14

 1. Użytkownik  nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach, a od jego decyzji do Wójta Gminy Budry.
 3. Skargi i wnioski użytkownicy mogą kierować do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach.

§15

 1. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników zamieszczane są w lokalu biblioteki gminnej oraz na stronie facebookowej.

Rozdział VI

§16

 Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę

(zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997.art.14 ptk.2).

 1. za wykonanie usług kserograficznych z książek, komputera i innych materiałów ustala się następujące ceny :
  1. odbitka jednostronna A4 0,30 zł (czarno-biała)
  2. odbitka dwustronna A4 0,60 zł (czarno-biała)
  3. odbitka jednostronna A4 0,60zł (kolor)
  4. odbitka dwustronna A4 1.20 (kolor)
  5. odbitka jednostronna zdjęcia 1zł

Odbitki kolorowe Biblioteka wykonuje maksymalnie do 10 stron.

 1. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych:

książka – 0,10 zł od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.

audiobooki – 0,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu

 1. Za upomnienie wysłane pocztą do czytelnika: biblioteka pobiera opłaty kosztów wysłania upomnienia zgodny z cennikiem Poczty Polskiej.
 2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:
  1. odkupić takie same lub po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki inne publikacje, o nie mniejszej wartości i przydatne Bibliotece,
  2. jeśli odkupienie jest niemożliwe, Użytkownik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału  bibliotecznego,
  3. jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź itp.), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia upoważnionych do tego organów,
  4. jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło.

Regulamin obowiązuje od 02.01.2020r.

 

Facebook YouTube
%d