Deklaracja dostępności serwisu
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach

www.gokbudry.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Budrach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach.

Data publikacji strony internetowej: 2006 rok

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.12.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków. Materiały graficzne (zdjęcia) nie mają opisów.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Stankiewicz, adres poczty elektronicznej gokbudry@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 874278040. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach znajduje się przy Al. Wojska Polskiego 26, 11-606 Budry.

Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Masłowskiego. Do wejścia do drzwi głównych prowadzą schody składające się z dwóch stopni.
Dla osób poruszających się na wózkach możliwy jest wjazd z drugiej strony budynku – od podwórza.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Do części biurowej na pierwszym piętrze prowadzą schody, które nie są dostosowane do przemieszczania się wózków.
Osoby niepełnosprawne mogą zaparkować na placu od podwórza budynku przy wejściu do budynku od zaplecza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Facebook YouTube
Rozmiar czcionki
Kontrast strony
%d bloggers like this: