Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury w Budrach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach w wymiarze ?.
1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Budrach, al. Wojska Polskiego 26,
11-606 Budry, tel. 87 4278048,
2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
3. Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
4. Warunki pracy i płacy:
–  zatrudnienie od 1 kwietnia 2012 r
– wynagrodzenie zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Kultury wi Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r (z późn. zm.) – Dz.U.99.45.446
OBOWIĄZKI:
– prowadzenie pełnej rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach, w tym rzetelne
i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami
i  zasadami polegającymi na:
a) zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu i kontroli dokumentów
c) nadzorowaniu całokształtu praz w zakresie rachunkowości
– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego
– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z  planem finansowym
– dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
– wykonywanie innych czynności z zakresu rachunkowości określonych w ustawie
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( z późn. zm.) oraz w  ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( z późn. zm.)
– sporządzanie określonej przepisami prawa sprawozdawczości budżetowej, statystycznej i finansowej
– opracowywanie planu finansowego jednostki oraz analizowanie jego realizacji
– wykonywanie rozliczeń z otrzymanych dotacji
– prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń
– znajomość przepisów podatkowych oraz przepisów związanych z ubezpieczeniem społecznym
WYMAGANIA:
– wykształcenie wyższe: ekonomiczne, finansowe i co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku finansowo-księgowym w jednostkach sektora finansów publicznych lub w przedsiębiorstwach.
– znajomość przepisów dotyczących jednostek kultury
– dobra znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych i rachunkowości
– znajomość zasad gospodarki finansowej jednostki kultury,
– zdolność analitycznego myślenia, dokładność, systematyczność
– dyspozycyjność
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
– komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie
– dobra znajomość programów PŁATNIK, SYMFONIA,
znajomość przepisów kadrowo – płacowych

– znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów,

5. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV,
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i odpowiedni staż pracy,
3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (osobie, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ) ,
5. oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
7.  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;

Dokumenty należy składać do dnia 26 marca  2012 r. do godziny 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach. Koperta z ofertą powinna być zaklejona i zawierać napis „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach”
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzone
w dniu  28 marca 2012 r.  w  Gminnym Ośrodku Kultury w Budrach.
Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyn.