W dniu 30 września 2022 roku,  pomiędzy Gminą  Budry, a Województwem Warmińsko – Mazurskim, została podpisana umowa Nr RPWM.06.01.02-28-0019/22-00 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia”

 w ramach Osi Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura kultury”, Poddziałania 6.1.2 – „Instytucje kultury”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach, celem dostosowania instytucji do nowoczesnej działalności kulturalnej.

W ramach projektu zaplanowano:

  • wyposażenie Sali widowiskowej ( krzesła, stoły konferencyjne, kurtyny, rampa z  oświetleniem scenicznym, panele akustyczne, mikrofony, odsłuchy)
  • wyposażenie Sali prób/ galerii wystawienniczej (kurtyny, tablety, wykładzina, nagłośnienie)
  • wyposażenie pracowni krawieckiej ( maszyny do szycia)

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 19.12.2022 r. (zakup wyposażenia).
Zakończenie finansowe realizacji projektu: 30.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi  192 416,28 zł, w tym:

  • kwota dofinansowania to 84,90 % planowanych wydatków  tj. 163 261,42 zł
  • wkład własny Gminy Budry planowanych wydatków 15,10 % tj. 29 054,86 zł

Biuro projektu – Budry, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, tel. 87 4278003

 Koordynator projektu- Anna Kowalewska