Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury zaprasza do udziału w konkursie, regulamin dostępny na fb stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury ogłasza konkurs na krótki utwór audiowizualny o tematyce przyrodniczej ?Zielone (nas) kręci?; Do udziału w konkursie zapraszamy młodych twórców ze szkół podstawowych (klasy szóste), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatów gołdapskiego, giżyckiego i węgorzewskiego. Tematyka utworów konkursowych musi być bezpośrednio związana z przyrodą. Zwycięzców konkursu wyłoni Jury złożone z profesjonalnych filmowców oraz przyrodników.
Utwory wraz z formularzem zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2016 roku włącznie, na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach al. Wojska Polskiego 26 11-606 Budry Tel. 87 4278048
Regulamin dostępny jest na FB Stowarzyszenia oraz nz stronie internetowej GOK Budry.
REGULAMIN KONKURSU
§1.
Cele konkursu.
Celem Konkursu jest:
* kształtowanie zainteresowań przyrodniczych;
* kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody;
* inspirowanie zainteresowań związanych z twórczością audiowizualną;
* rozwijanie kreatywności własnej
* zainteresowanie tworzeniem własnych dzieł z użyciem dostępnych urządzeń multimedialnych.
§2.
Uczestnicy konkursu.
Konkurs adresowany jest do uczniów:
* szkół podstawowych (klasy szóste),
* gimnazjów
* szkół ponadgimnazjalnych
Konkurs obejmuje powiaty: giżycki, gołdapski i węgorzewski.
§3.
Tematyka prac konkursowych.
Tematyka prac konkursowych zawiera się w przestrzeni określonej pojęciami ?przyroda? oraz ?natura?. Intencją Organizatorów Konkursu jest, aby jego uczestnicy zarejestrowali i zaprezentowali te elementy naturalnego piękna, które poruszą ich podczas spacerów po lasach, łąkach, polach, wypraw nad jeziora, czyli ? za pomocą dźwięku i obrazu postarali się opisać naturalne piękno Mazur we wszystkich jego postaciach.
§4.
Forma prac konkursowych.
1. Utwór konkursowy musi zawierać warstwę obrazu i warstwę dźwięku w formie spójnej kompozycji.
2. Warstwa obrazu musi w większości składać się z ruchomych obrazów.
3. Warstwa dźwiękowa powinna zawierać co najmniej dwa z następujących elementów:
– słowo (dialog, narracja)
– muzyka
– efekty dźwiękowe (dźwięki naturalne synchroniczne z obrazem, efekty specjalne, atmosfery i tła dźwiękowe)
– cisza
4. Dopuszcza się utwory zawierające w warstwie dźwiękowej wyłącznie utwory muzyczne lub słowno-muzyczne.
5. Utwór konkursowy powinien spełniać warunki kwalifikujące go do jednej z następujących form:
– impresja filmowa
– wideoklip/teledysk
6. Czas projekcji utworu konkursowego nie może przekraczać 5 minut.
§5.
Wymagania techniczne.
1. Organizator konkursu nie stawia ograniczeń co do technik realizacji utworu konkursowego;
2. Decydując o parametrach technicznych utworu (rozdzielczość obrazu, kompresja, technika filmowania, itp., uczestnik konkursu będzie kierował się zasada uzyskania najlepszej, możliwej w jego warunkach, jakości technicznej utworu.
3. Ostateczną postacią utworu konkursowego będzie plik multimedialny zawierający obraz i dźwięk, zapisany w jednym z następujących formatów (kontenerów):? 3GP ? ASF ? AVI ? FLV ? M2TS ? MKV ? MOV ? MP4 ? MPG ? Ogg ? TS ? WMV
4. Nazwa pliku musi zawierać tytuł utworu oraz imię i nazwisko autora ? uczestnika konkursu.
§6.
Zgłaszanie prac.
1. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór.
2. Pliki z utworem konkursowym należy dostarczyć na jednym z następujących nośników:
– płyta DVD
– karta pamięci (SD, MicroSD,(również w odmianach SDHC i SDXC))
– pendrive/memory stick
z naniesionym na nim tytułem filmu oraz wypełnioną kartą zgłoszenia na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Budrach al. Wojska Polskiego 26 11-606 Budry Tel. 87 4278048, mail: gokbudry@wp.pl
lub online, korzystając z linku:
http://filerequest.appzend.net/?
w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2016r. włącznie.
Uwaga: w przypadku dostarczania online, karta zgłoszenia musi być przesłana w formie skanu do formatu *.pdf , *.tiff lub *.jpg.
W przypadku kłopotów z uploadem plików uczestnicy proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Organizatorami Konkursu
3. Dołączona karta zgłoszenia utworu musi zawierać:
* tytuł filmu i jego czas projekcji
* imię i nazwisko uczestnika
* wiek uczestnika
* telefon kontaktowy i adres zamieszkania uczestnika
* krótki opis, zawierający podstawowe informacje o utworze (np., formie utworu, miejscach zdjęć, przedstawianym temacie, itp.) oraz tytuły i wykonawców utworów muzycznych, wykorzystanych w pracy konkursowej.
* pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
* podpis uczestnika oraz rodzica/opiekuna (jeśli uczestnik nie jest osobą pełnoletnią)
4.Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac.
§7.
Nagrody.
Jury Konkursu może przyznać następujące nagrody:
1. Grand Prix (nagroda główna, bez kategorii wiekowej)
2. 2 pierwsze nagrody (w kategoriach wiekowych: 11-15 i 15-19 lat)
3. 2 drugie nagrody (w kategoriach wiekowych: 11-15 i 15-19 lat)
4. 2 trzecie nagrody (w kategoriach wiekowych: 11-15 i 15-19 lat)
5. Wyróżnienia (bez kategorii wiekowej)
Wszystkie nagrody konkursowe mają postać nagród rzeczowych.
§8.
Postanowienia końcowe.
1. Rozstrzygnie konkurs nastąpi do dnia 19 października 2016 roku. 2. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu zamieszczone będzie na fb stowarzyszenia i stronie internetowej GOK w dn. 20 października 2016r. wraz z podaniem terminu wręczenia nagród. 3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych utworów konkursowych w całości lub części w celu ich publikacji na stronach internetowych, profilach społecznościowych, i kanałach YouTube Organizatorów, po rozstrzygnięciu konkursu