Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.

JAKIE SĄ CELE I GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA PO KL

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

– Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

– Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

– Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

– Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

– Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

– Wzrost spójności terytorialnej.

JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:

– instytucje rynku pracy,

– instytucje szkoleniowe,

– jednostki administracji rządowej i samorządowej,

– przedsiębiorcy,

– instytucje otoczenia biznesu,

– organizacje pozarządowe,

– instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

– inne podmioty.

Z DRUGIEJ STRONY MIKROFONU -relacja z działań

Od kilku tygodni na terenie gminy Budry w poszczególnych sołectwach organizowane są niecodzienne spotkania mieszkańców. Na spotkania zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Budrach oraz Stowarzyszenie ?Węgorapa-Gołdapa?. W ramach spotkań realizowany jest projekt ?Przyjdź, Posłuchaj, Zacznij Działać! ? Aktywność Twoją Szansą!? Po uroczystym, inaugurującym spotkaniu rozpoczęła się proza spotkań z mieszkańcami. Pierwsze spotkania były trochę sztywne, nie znaliśmy oczekiwań uczestników spotkań, i własnych możliwości, a trema była górą. Jednak każde następne spotkane przynosiło nowe doświadczenie. Wprawa i doświadczenie zrobiły swoje. Zmieniliśmy reguły, zmodyfikowaliśmy treści, obecnie na spotkania przychodzi coraz więcej uczestników i są to osoby, które chcą od życia coś więcej, chcą coś zmienić, coś ulepszyć. Zauważyliśmy, że Ci, którzy nie zdążą na spotkanie w swoim sołectwie jadą na spotkanie do sąsiedniego sołectwa. W czasie spotkań Trenerzy dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą, entuzjazmem i pomysłami, a rolnicy swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, tak powstają nowe pomysły, które być może zaowocują nową opłacalną działalnością. Omawiana tematyka to: przetwórstwo rolno-spożywcze, agroturystyka, pamiątkarstwo, rękodzieło, różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym, przepisy z zakresu norm higieny i prawa, gospodarstwa ekologiczne, pozyskiwanie środków na w/w działalność. Projekt zyskał rozgłos i cieszy się popularnością wśród mieszkańców gminy, uczestniczą w nim również mieszkańcy okolicznych gmin. Może warto pomyśleć o rozszerzeniu tego projektu na inne gminy?

Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ? Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie- Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Tekst: Anna Czapska