Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Celem programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

– wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych

– popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie

– kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji

– podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, autoprezentacja

– tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży z różnych środowisk i      miejscowości

– tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi

Maksymalna kwota dotacji ? 7 000 zł

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r.

Informacje o programie udzielane są telefonicznie: (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną:

rownacszanse@pcyf.org.pl

Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej
www.rownacszanse.pl oraz na stronach Patnerów Rgionalnych.

Wnioski z województwa warmińsko-mazurskiego składamy w:

Stowarzyszenie Tratwa,10 ? 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1

www.tratwa.pl

adres e-mailowy: Olsztyn@rownacszanse.pl

tel. 0 89 526 95 94 wew. 46