Operacje współfinansowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów